Članstvo

1.1 Članovi. Članovi mogu biti kompanije: (patron članovi, korporativni članovi, biznis članovi, nerezidentni članovi), individualni članovi, neprofitni članovi, diplomate i počasni članovi. Članovi kompanije, individualni članovi i neprofitni članovi, koji svoje obaveze prema DMW izmiruju na vrijeme, imaju pravo da prisustvuju i glasaju na svim sjednicama Generalne skupštine. Članovi bez prava glasa nemaju pravo da glasaju ni na jednoj sjednici Generalne skupštine ali mogu glasati na sastancima komiteta i mogu predsjedavati komitetima. Članovi bez prava glasa su nerezidenti članovi, diplomate i počasni članovi. Specifična politika članstva će biti razvijena od strane izvršne kancelarije i odobrena na Upravnom odboru u cilju regulisanja pitanja članstva. Politika članstva će uključiti opis i kriterijume za svaku kategoriju članstva, u skladu sa ovim Statutom.

1.2 Članovi-Kompanije. Sljedeći tipovi društava mogu biti ovakvi članovi:

• 1.2.1 Entiteti konsituisani ili organizovani prema zakonima Njemačke uključujući, bez ograničnja, korporacije, društva sa ograničnom odgovornošću, fondove, partnerstva, partnerstva sa ograničenim odgovornošću, preduzetnike, zajednička ulaganja, asocijacije, ili druge organizacije (od kojih je svaka “Njemačka kompanija”) sa akreditovanom kancelarijom u Crnoj Gori;
• 1.2.2 Njemačke kompanije koje su u procesu registracije u Crnoj Gori;
• 1.2.3 Njemačke kompanije sa potraživanjima i investicionim kapitalom u Crnoj Gori;
• 1.2.4 Crnogorska pravna lica kod kojih njemačka kompanija ili njemački građanin imaju potraživanja, investicije ili akcije;
• 1.2.5 Entiteti koji posluju kao agenti ili na neki drugi način zastupaju njemačke kompanije;
• 1.2.6 Pravna lica (kompanije ili fizička lica) iz bilo koje države sa značajnim poslovnim interesima u Njemačkoj ili u Crnoj Gori;
• 1.2.7 Crnogorska pravna lica koja imaju ili planiraju znacajne poslovne veze sa clanicama DMW
• 1.2.8 Nerezidentna pravna lica bez lokalne registracije koja nemaju potraživanja ili investicije u akcije u Crnoj Gori, ali imaju ili planiraju znacajne poslovne veze sa clanicama DMW.

1.3 Individualni članovi. Sljedeći pojedinci mogu biti individualni članovi:

• 1.3.1 Bilo koji njemački građanin koja imaju ili planiraju znacajne poslovne veze sa clanicama DMW, a koji nije partner u nekoj kompaniji koja bi se mogla klasifikovati kao korporativni član;
• 1.3.2 Bilo koji građanin Crne Gore, koja imaju ili planiraju znacajne poslovne veze sa clanicama DMW

1.4 Neprofitni članovi. Neprofitne i nevladine organizacije (NVO), uključujući bilo kojeg pojedinca koji djeluje kao agent, ili na neki drugi način zastupa njemačku kompaniju ili neprofitne organizacije organizovane od strane Njemačke, u državi Crnoj Gori, a koje se nijesu mogle kvalifikovati kao korporativni član.

1.5 Počasni članovi. Upravni odbor može, po sopstvenom nahođenju, odrediti entitete i pojedince kao počasne članove.
• 1.5.1 Počasni članovi određuju se putem anonimnog glasanja Upravnog odbora.
• 1.5.2 Počasni članovi ne mogu zauzeti izbornu poziciju i nijesu ovlašćeni da glasaju na sjednicama Generalne skupštine DMW.
• 1.5.3 Počasni članovi ne plaćaju godišnju članarinu.
• 1.5.4 Ambasador Njemačke u Crnoj Gori će biti počasni predsjednik DMW. Dodatno, rukovodilac ekonomskog sektora u Ambasadi Njemačke kao i viši ekonomski savjetnik odgovoran za Crnu Goru smatraju se počasnim članovima u DMW.

1.6 Diplomate. Osobe koje imaju diplomatske funkcije i koje su akreditovane kao diplomate od strane Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Već navedene odredbe o počasnim članovima odnose se i na diplomate.

1.7 Ostali. Bilo koja druga vrsta članova za koje Upravni odbor većinskim glasanjem odluči da mogu biti članovi DMW.

1.8 Aktivnosti članova. Upravni odbor može, po sopstvenom nahođenju, odrediti koja kategorija ili kategorije članstva navedenih u sekcijama 1.2 do 1.7 mogu biti pozvani da prisustvuju određenim aktivnostima ili događajima DMW.

1.9 Članarine i nadoknade. Upravni odbor predlaže članarine i nadoknade koje će se plaćati za članstvo i koje će biti revidirane na kraju svake kalendarske godine. Generalna skupština većinskim glasom odlučuje o tome da li da prihvati predloge Upravnog odbora. Sve prikupljene članarine i nadoknade biće korišćene za podmirenje troškova DMW. Članarine i nadoknade mogu varirati u zavisnosti od tipa i veličine člana. Članarine i nadoknade neće biti refundirane bilo kom članu čije je članstvo prestalo. Član će ostati odgovoran za bilo koju neizmirenu obavezu prema DMW. Članarine za svaku kalendarsku godinu za svakog postojećeg člana dospjevaju za plaćanje u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.
Članarine za pravna lica koja u toku godine postanu članovi DMW u Crnoj Gori biće izračunata proporcionalno ostatku godine u trenutku kada je članstvo započeo. Dakle, za svaki započeti mjesec članstva u DMW, novi član će plaćati 1/12 iznosa godišnje članarine.

1.10 Prijem u članstvo: Da bi postao član, kandidat mora podnijeti aplikaciju, čiju formu će odobriti izvršna kancelarija. Upravni odbor mora pregledati aplikaciju prema pravilima politike članstva, i većinom glasova odlučiti da li da primi tog kandidata u članstvo. Nije potrebno navesti razlog donošenja odluke. Žalba na ovakvu odluku može biti podnijeta Generalnoj skupštini, koja može poništiti odluku Upravnog odbora sa 75% glasova od prisutnih članova koji su glasali na toj Generalnoj skupštini. Svi kandidati odobreni od strane DMW biće informisani pismenim putem o odluci Upravnog odbora. Kada je priznata kao član, svaka kompanija će primiti fakturu za godišnju članarinu koja dospijeva za plaćanje u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture. Članstvo će se smatrati važećim i počeće od dana plaćanja dospjele fakture.

1.11 Prestanak članstva. Članstvo se može prekinuti okončanjem, dobrovoljnom ostavkom ili isključenjem.
• 1.11.1 Okončanje.
• 1.11.1.1 Članstvo će biti okončano ukoliko se članovi više ne kvalifikuju za članstvo shodno sekcijama 1.2-1.7.
• 1.11.1.2 Članstvo pravnih lica će biti okončano ukoliko član izgubi status pravnog lica.
• 1.11.1.3 Članstvo individualnih članova će biti okončano njihovom smrću.
• 1.11.2 Dobrovoljna ostavka.
• 1.11.2.1 Članovi mogu dobrovoljno odustati od članstva podnoseći pismo ostavke Upravnom odboru ili izvšnom direktoru. Ostavka će postati efektivna odmah nakon prijema obavještenja. Proporcionalno refundiranje bilo koje članarine koja je već plaćena nije moguće.
• 1.11.3 Isključenje.
• 1.11.3.1 Upravni odbor može isključiti člana ukoliko zaostaje s plaćanjem članarine ili bilo koje druge nadoknade duže od tri mjeseca. Odgovornost za neplaćenu članarinu ne prestaje isključenjem. Isključenje člana zbog neplaćanja nadoknade postaje efektivno nakon pismenog obavještenja svih članova. Isključenje pod ovim okolnostima ne mora pratiti procedure opisane u sekciji 1.11.3.2.
• 1.11.3.2 DMW može isključiti nekog člana zbog zanemarivanja svojih obaveza, zbog nečasnog ponašanja, ili zbog toga što se nastavljeno članstvo smatra škodljivim za DMW. Takva isključenja trebaju nastupiti nakon preporuka od strane Upravnog odbora.
• 1.11.4 Prava i obaveze članova
• 1.11.4.1 Svi članovi DMW koji su izmirili obaveze prema DMW imaju pravo da prisustvuju i glasaju na Generalnoj skuštini DMW.
• 1.11.4.2 Na pismeni zahtjev, član može da dobije pismo od od Izvršnog direktora koje potvrđuje da je član izmirio obaveze prema DMW.
• 1.11.4.3 Članovi DMW imaju pravo na sve koristi koje proizilaze iz aktivnosti DMW.
• 1.11.4.4 Članovi DMW dužni su da blagovremeno plaćaju članarinu i da postupaju u skladu sa Statutom i politikama DMW.